Værdi-grundlaget

På Egesborg er vores værdier forankret i demokratiske og humanistiske idealer. Vi lægger vægt på, at opholdsstedets kultur skal afspejle det omkringliggende samfund og det frisind, der præger den danske kultur. Vi tror på det at tale om tingene og forklare baggrunden for det vi gør, snarere end at trumfe noget igennem.

Vi tilstræber at opdyrke en gensidig respekt og tillid børnene/de unge imellem – og mellem de ansatte og børnene/de unge. Vi skal skabe et rum, der kan give grobund for den enkeltes trygge og positive vækst på opholdsstedet. Det indebærer, at vi taler meget og diskuterer meget.Rummelighed er en mærkesag, og vi tager kraftig afstand fra racisme og hadsk tale. Medmenneskelighed er i højsædet, og vi vil, at vores handlinger og væremåde skal indbyde til samvær og samtale, lige meget hvem vi møder på vores vej.De følgende nøgleord er vigtige pejlepunkter i forhold til vores værdigrundlag


Åbenhed

Egesborg er et lille familielignende opholdssted, hvilket giver et overskueligt miljø. Åbenhed er et af nøgleordene på opholdsstedet. Det er vigtigt, at vi overfor børnene/de unge er åbne omkring så mange forhold, som det er muligt og hensigtsmæssigt rent pædagogisk. Børnene/de unge skal altså inddrages i forhold, der har med dem at gøre, hvis det lader sig gøre i forhold til lovgivning og tavshedspligt. Dette skaber tillid. Men er der ting, der af pædagogiske eller lovgivningsmæssige årsager, ikke kan gives videre, skal børnene/de unge have en forklaring på hvorfor.

Også forældrene har krav på åbenhed omkring de ting, der har med deres barn at gøre. Det gør det nemmere for dem at følge med i, hvordan det går med barnet/den unge, og det modvirker også såkaldt ”splitting,” hvor der opstår et billede af opholdsstedet derhjemme, som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden.

Vores princip om åbenhed gælder også de ansatte imellem – og mellem ledelse og ansatte. Vi tror på, at det giver tryghed i organisationen, at der ikke er skjulte dagsordner, hvad angår arbejdet på opholdsstedet.

Ligeværdighed

Alle er lige meget værd, uanset deres baggrund og forhistorie. Det er det, vi lægger i ordet ligeværdighed. Men for at det skal blive til andet end ord, skal den enkelte føle sig ligeværdig i samværet med de andre. Det handler ikke om, at alle skal kunne det samme, men om, at der er en gensidig respekt i handlinger og tale, så den enkelte føler, at han/hun har lige ret til at indgå i opholdsstedets fællesskab.

Vi accepterer ikke mobning, heller ikke den skjulte og uudtalte, men italesætter og irettesætter tendensen, hvis/når den opstår.

Gensidig respekt er et vigtigt omdrejningspunkt. Det betyder, at man anerkendes for den, man er, og at man bliver hørt og set. Det er alfa og omega for opbygningen af større selvværd og selvtillid hos børnene, hvilket igen er en forudsætning for en positiv personlig udvikling. Samtidig er det vigtigt, at børnene/de unge lærer, at gensidig respekt netop er gensidig, at man altså også skal respektere de pædagogiske medarbejdere og andre ansatte på stedet.

Vi arbejder med at skabe et miljø, hvor der er en intern loyalitet børnene/de unge imellem, som de kan støtte sig til i det daglige, og som kan give en tryghed, når opholdsstedet for eksempel er på ture ud af huset. Loyalitets-arbejde styrkes ved, at der hersker en loyal tone de ansatte imellem, i tale og handling, med plads til humor og skøre indfald.

Udvikling

Det er vigtigt, at det enkelte barn/den unge er i en fortsat udvikling både personlighedsmæssigt og skolemæssigt, mens vedkommende er på Egesborg. Ved indskrivningen på opholdsstedet vil mange typisk være kommet bagud i forhold til en alderssvarende personlig udvikling og tilsvarende udvikling af skolefærdigheder. Derfor skal opholdsstedet tilbyde en struktureret, genkendelig hverdag, der kan fastholde barnet/den unge i en positiv rytme. Der skal arbejdes målrettet med den udviklingsplan, der bliver lavet med inddragelse af barnet/den unge umiddelbart efter indskrivningen, og som løbende revideres og evalueres. 

Det handler om at få fastlagt et positivt spor og så hjælpe barnet/den unge til at holde en kurs, så udvikling netop kan ske. Vi tilstræber at give børnene/de unge de bedste muligheder for at indgå i nye netværk. Barnet/den unge skal opmuntres til at turde kaste sig ud i nye ting og gøre sig nye erfaringer. Det er et mål, at den enkelte får en værktøjskasse af redskaber med på vejen, der kan være en hjælp til selvhjælp, når voksenlivet banker på døren.

De ansatte på opholdsstedet skal på samme måde være i fortsat udvikling i forhold til det arbejde, de udfører. Dels for at matche de pædagogiske behov, som børnene/de unges udvikling forudsætter, og dels for at ingen går i stå og kører sur i arbejdet. Udvikling giver øget energi og overskud, og det er med til at højne det professionelle niveau.

Omsorg

En kerneydelse på Egesborg er omsorg. Børnene kan være ned til 7 år ved indskrivningen, og der er brug for, at vi skaber et familielignende miljø, hvor der er rart og trygt. De voksne er nogle, man kan regne med. Vi skal være nærværende i tale, kropssprog og handling – vi går ikke af vejen for en krammer, hverken fysisk eller mentalt.

Vi skal tage os tid til at lytte, og børnene/de unge skal have tillid til, at de altid kan komme til os.Vi prioriterer også nærvær og omsorg i forhold til forældresamarbejdet. Mange forældre har brug for samtaler med personalet. Der kan være, at de har brug for at vende forskellige spørgsmål. Det er der plads til, både telefonisk og på mail, men også på opholdsstedet, hvor forældre altid er velkomne. Det nærvær i forældresamarbejdet smitter positivt af på børnene, og det er i overensstemmelse med vores syn på ”det hele menneske”.

Fællesskab

Opholdsstedet Fonden Egesborg, er som sagt et lille, familie-lignende opholdssted, hvor fællesskabet en vigtig ramme. Vi spiser sammen i de forskellige afsnit og ofte fælles alle sammen, deler dagens oplevelser og indgår i et fællesskab, der både kan være forpligtende og kan være omsorgsfuldt.

Vi arbejder for, at børnene/de unge lærer at bruge det fællesskab, der er på stedet, men også skolens fællesskab, fritidsaktiviteternes fællesskab, etc. Dog er det o.k. at sige fra og trække sig, fællesskabet er vigtigt, men det skal ikke være omklamrende og påtvunget.Et ydre tegn på fællesskabet er vores traditioner: fastelavn, påske, skiferie, sommerrejsen, forældredag, fødsels- og mærkedage som vi gør en dyd ud af. Dels for at skabe struktur i året – og genkendelighed fra år til år.

Egesborg er børnene/de unges ”hjem” uden for hjemmet, og her kan man regne med, at fællesskabet er der for en, og at man bliver hørt og set.  De unge inddrages og hjælper med at passe på hinanden og på stedet. Vi er alle en del af Fonden Egesborg og stedet er hvad vi gør det til. Ansvaret ligger altid hos de voksne, men målet er at de unge også har ejerskab, der giver dem lyst til at passe på deres sted. Vi vægter forældresamarbejdet højt og anerkender de vilkår både børn og forældre kommer fra.

Dannelse

På Fonden Egesborg er meget bevidste om begrebet dannelse. Vi ser det som en vigtig del af en opvækst og vi har et stort ansvar for de unge erhverver sig et indhold af viden, færdigheder og holdninger, til dannelse af personligheden i den ønskede retning. Vi har ikke et kæmpe regelsæt på Fonden Egesborg, men opererer i højere grad med almen dannelse. Vi prioriterer kulturelle oplevelser og håber at give de unge en vis kulturel belast og en indsigt i den verden vi lever i (almenviden).